Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Appels Notarissen

 1. Appels Notarissen is een maatschap bestaande uit besloten vennootschappen.
 2. Onder Appels Notarissen wordt verstaan de notaris(sen), hun/zijn waarnemer(s) en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
 3. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
 4. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 5. De maatschap Appels Notarissen geldt als enige opdrachtnemer.
 6. Voor de dienstverlening zullen de door Appels Notarissen voor die diensten gebruikelijke full-servicetarieven of uurtarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Appels Notarissen anders is overeengekomen.
 7. In geval van full servicetarieven geldt dat als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht Appels Notarissen bevoegd is een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van Appels Notarissen veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens Appels Notarissen.
 8. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Appels Notarissen is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door Appels Notarissen aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven.
 9. Het staat Appels Notarissen vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, en met inschakeling van derden. Appels Notarissen zal bij het inschakelen van derden tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derden worden ingeschakeld. Appels Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 10. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Appels Notarissen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 11. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 12. Appels Notarissen behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 13. Declaraties van Appels Notarissen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Appels Notarissen kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan Appels Notarissen:
  - van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  - desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  - van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.
 14. Appels Notarissen behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.
 15. Appels Notarissen behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.
 16. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Appels Notarissen kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 17. Iedere aansprakelijkheid van Appels Notarissen is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door Appels Notarissen te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Appels Notarissen.
 18. De rechtsverhouding tussen Appels Notarissen en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 19. De dienstverlening van Appels Notarissen valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan Appels Notarissen verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag Appels Notarissen zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 20. Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens Appels Notarissen zal hij deze klachten eerst aan Appels Notarissen te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
  - de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
  - de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of
  - de bevoegde burgerlijke rechter te Breda.
  Op de dienstverlening door Appels Notarissen is voorts de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing, die is terug te vinden op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 21. Ten behoeve van een goede dienstverlening zullen de persoonsgegevens van zowel natuurlijke- als rechtspersonen (opdrachtgevers en eventuele wederpartijen van opdrachtgevers) in een elektronisch kaartsysteem worden ingevoerd. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en bewaard. Dit met inachtneming van ter zake geldende wetgeving.
  Appels Notarissen kan (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, dan wel cliënten telefonisch benaderen. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie, door een verzoek tot beëindiging te richten aan Appels Notarissen.
  Opdrachtgever heeft het recht Appels Notarissen te verzoeken aan hem inzage te verlenen in zijn -door Appels Notarissen als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte- persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, tenzij het handhaven van deze persoonsgegevens van belang is voor het deugdelijk functioneren van het rechtsverkeer.
  Opdrachtgevers dienen (indien van toepassing) deze algemene voorwaarden bekend te maken aan de voor of ten behoeve van hun onderneming werkzame personen of aan hen gerelateerde personen van wie Appels Notarissen persoonsgegevens verwerkt.
 22. De opdrachtgever geeft Appels Notarissen het recht om berichten op digitale wijze met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 23. Aan de opdrachtgever wordt door Appels Notarissen bij iedere verleende opdracht een forfaitair bedrag aan bankkosten in rekening gebracht voor onder meer het regelen van het betalingsverkeer en ter derving van eventuele negatieve rente op de door Appels Notarissen aangehouden derdengeldenrekening.